Contactgegevens

Prof. Waterinklaan 43
3312 KM Dordrecht
Neem contact op

Van de bestuurstafel

07-07-2016

Beste leden, beste lezer,

Donderdagavond 30 juni jl. heeft het bestuur vergaderd. Op deze vergadering zijn o.a.†de uitkomsten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de orde geweest. Het bestuur kijkt met dankbaarheid terug op de wijze waarop deze vergadering mocht verlopen en waarbij het de leden erkentelijk is voor de brede steun die er is voor de besluiten die zijn genomen en de richting die het bestuur ingaat. Tegelijk kon het bestuur worden uitgebreid met dhr. Meurs.

Ten aanzien van het voorzitterschap meldt het bestuur dat dhr. Holster is gekozen als statutair voorzitter. Hij heeft daarbij met nadruk aangegeven dit te willen zijn gedurende de periode dat de overeenkomst met dhr. Van Driel loopt en deze taak zich moet beperken tot de formele zaken. Het bestuur heeft dhr. Van Driel gevraagd technisch voorzitter en adviseur van het bestuur te zijn. Alle rechtshandelingen worden verricht door dhr. Holster en/of dhr. Visser (secretaris). Andere taken zijn/worden (her)verdeeld over de andere bestuursleden.

Op de bestuursvergadering is verder†met de algemeen directeur teruggeblikt op het eerste halfjaar 2016, de ingekomen correspondentie behandeld/beantwoord, de bestuurlijke agenda voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld, het bestuurlijk functioneren geŽvalueerd en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur besproken. Tevens zijn de laatste ontwikkelingen tot eind 2017 van de doordecentralisatie van de huisvesting doorgenomen en zijn de nieuw aangemelde leden toegelaten.

Het bestuur is voornemens regelmatig via deze rubriek de leden te informeren,†zodat de komende ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Dit schrijven ontvangt u per e-mail/post, hierna is deze rubriek te raadplegen op de website van de Vereniging (www.vcorg.nl). Mocht er een informatiebijeenkomst en/of extra ALV noodzakelijk zijn, wordt u uiteraard schriftelijk uitgenodigd.

Het bestuur wenst iedereen een goede vakantie toe.

Met groet namens het bestuur,

A. Visser, secretaris